Ewangeliczny Kościół Chrystusowy w Kutnie
biblia     Słowo Twoje Jest pochodnią nogom moim, I światłością ścieżkom moim.  Psalm 119,105

 

Wydarzenia Zborowe:

 

 

Nieco historii 2010 - 2016

Brat Karol Piotrowski pojechał w roku 2010 po raz pierwszy na Ewangelizacje Dni Trzeźwości do Wisły , tam też nawrócił sie do Pana i narodził sią na nowo. Przez kilka lat wyjeżdżał wielokrotnie z kilkoma osobami do Wisły , gdzie w marcu 2016 po rozmowie ze St. Prez. Ludwikiem Skworcz który był głównym ewangelistą ,postanowili sie spotkać w Kutnie gdzie brat Karol prowadził grupę domową, dla wierzących było to jednak niewystarczające i postanowili aby odbywały się stałe nabożeństwa , po modlitwie znaleźli obiekt na nabożeństwa tj, Sale z przynależnym zapleczem gospodarczo sanitarnym w Kutnie przy ul. 99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 3 Wyposażenie tj, stoły krzesła śpiewniki otrzymali od Rady Starszych EZB ze Szczecinka która wspiera prace regularnie a także wysyła usługujących braci . W dniu 19 czerwca brat Karol Piotrowski wraz z pomagającą mu żoną Anną przyjęli chrzest wiary w Szczecinku z rąk prez. Leszka Joachimiaka ,odbyło się też Błogosławieństwo 4 letniego Filipa Gutarowskiego którego matka zginęła pod kolami samochodu który prowadził pijany kierowca , odepchnęła przy tym wózek z 14 miesięcznym dzieckiem ,opiekują sie nim dziadkowie , Roman i Grażyna Gutarowscy , zarówno oni jak kilka innych osób przyjęło chrzest, a uprzednio postanowiono założyć Zbór gdzie kaznodzieją jest brat Karol zaś ewangelistą Daniel Stefański, który przeprowadził się z Pomorza; prócz Usługi Słowem Bożym gra na gitarze, jest również tłumaczem tekstów na Niemiecką stronę internetową

   

 

         

            


 

h

Korzystając z wolnego dnia, 6-tego stycznia w Sosnowcu odbyło

się poświęcenie Kaplicy przez Słowo Boże i Modlitwę. Nabożeństwo rozpoczął

i gości przywitał Prezb.  Leszek Joachimiak, po czym przekazał prowadzenie

St. Prezbiterowi Ludwikowi Skworcz ze Szczecinka. Po pieśni- bardzo poruszająco- modliły się

Siostry: Teresa, Monika, Teresa i Ania z miejscowego Zboru, które bardzo dużo

serca wkładają w jego funkcjonowanie od strony gospodarczej oraz

S. Krystyna Skworcz. Słowem Bożym z  Psalmu  84 usługiwał brat Ryszard.

Po pieśni czytane było Słowo Boże przez brata Leszka z I Królewskiej 8

rozdział od 12 do 39 wiersza oraz sprawowana usługa .

Po następnej pieśni brat Ludwik powiązał  obydwa czytane fragmenty w kazaniu.

Następnie bracia z miejscowego Zboru: Leszek, Ryszard, Łukasz, Roman, Ziemowit

oraz Julian, czytali Psalm 122 wraz z bratem Ludwikiem.  Po czym wszyscy po kolei

modlili się o Boże Błogosławieństwo poświęcając Kaplicę modlitwą i czytaniem Bożego Słowa. Pełna wzruszeń  i radości społeczność zakończone została pieśnią .

Po krótkiej przerwie na posiłek kaplica  zapełniła się dziećmi, które gościliśmy poprzez  współpracę z Mops w Sosnowcu, którym ofiarowaliśmy paczki przygotowane przez naszych współwyznawców ze Szwajcarii.

Rozpoczęto Pieśnią „263” – „Wróbelki małe Kocha Bóg, On Kocha także mnie…”

k

Następnie czytane było Słowo  ,,Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali.’’ (II Kor. 8,9)

Po krótkim zwiastowaniu brat Leszek

przystąpił do rozdawania paczek, które dzieci odbierały  z wielka radością.

Otrzymały również Nowe Testamenty i literaturę chrześcijańską.

Nawiązano wiele kontaktów z

rodzicami, niektórzy z nich już od czasu poprzedniego rozdawania  paczek przychodzą na

nasze Nabożeństwa. Modlimy się za tych, którzy przekroczyli progi naszej  Kaplicy.

Bracia także postanowili, aby od przyszłego miesiąca każdą ostatnią sobotę

prowadzić spotkania biblijno-modlitewne u Braterstwa Łukasza i

Teresy Krawczyków w Ryczowie .

W czwartek dokonano też rożnych czynności administracyjno gospodarczych

związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zboru, natomiast wieczorem odbyło się

nabożeństwo modlitewne w bardzo dobrej atmosferze duchowej.

Bóg dał i daje Zwycięstwo w Jezusie Chrystusie Panu Naszym.


           ff       W dniu 20 grudnia 2015 podczas Nabożeństwa które prowadził miejscowy Prezbiter, odbyło się błogosławieństwo Konrada Barcickiego. Brat Leszek Joachimiak czytał Słowo Boże z Ewangelii Marka 10, 13-16   po czym Błogosławił mu słowami  z  4 Mojż. 6,24-26; oraz wręczył Biblię w Obrazkach dla dzieci.

Następnie Słowem Bożym z Ewangelii Łukasza 1, 1-25 Usłużył St. Prezbiter Ludwik Skworcz ze Szczecinka, myślą przewodnią było słowo- nasz los jako Ludzi wierzących przypadł nam w miejscach uroczych, to znaczy w Kościele Jezusa Chrystusa którym jest Jego Zbór.
Brat Leszek otrzymał też Świadectwo wprowadzenia na Prezbitera oraz Pamiątkową Biblię.

W Nabożeństwie brały też udział osoby sympatyzujące ze Zborem, poprzez Akcje Świąteczna Paczka.

Odbyła się również skromna społeczność przy stołach- o co zadbały nasze siostry;  Bracia w godzinach popołudniowych odwiedzili wierzących z którymi rozmawiali na temat Słowa Bożego, czytając Biblię i w duchu modlitwy rozpatrując bieżące sprawy Zborowe.

Cały Zbór wraz z Sympatykami gorliwie udzielał się w pracy Pańskiej; Wszystko to czyniąc na Chwałę naszego Pana i Zbawiciela Chrystusa Jezusa.

   

 

Powrót